Надписи от форума на Филипопол
2
Надписи от форума на Филипопол
Гръко-римски надписи
III в.

При проучването на северозападния край на агората е открита съкровищницата на античния град. Тя е била част от архитектурния комплекс на агората. свидетелство за това са откритите латински надписи, изписани върху колонадата на съкровищницата. От двата запазени фрагмента от надписа върху фриз-архитрава четем: AEDEMTHNSURORU и NINUS AUG PIUSS. Латинските надписи са свидетелство за значимостта на имперското управление в града и провинцията.

В Римската империя най-представителният шрифт е Капиталис монументалис. Той е първият серифен шрифт. Състои се само от капитални, т.е. главни букви. Приложението в миналото му е свързано главно с изписването на надписи върху гладки каменни повърхности на паметници и архитектурни съоръжения – стели, постаменти на статуи, каменни мостове, арки и др.

И днес на агората на Филипопол и могат да се видят частично запазени надписи, които са прекрасен образец на шрифтовото монументално изкуство и отразяват влиянието на римския шрифт върху изписването на буквите и оформянето на техните завършеци – серифите.
*Агора (лат. форум) – градският площад – е най-важният елемент от градоустройствената структура на Филипопол. Комплексът от сгради с различни обществени и религиозни функции, е имал важна роля за развитието на социалния живот за жителите на античния град.